Изкупуване на фирми със задължения

Изкупуване на фирми със задължения

Изкупуване на фирми със задължения

денонощна заложна къща Перник

Предлагаме услугата изкупуване на фирми със задължения.
Процедурата е напълно легитимна и се извършва изцяло по търговският закон.
Освобождаване от солидарна отговорност.

Услугата се предлага в цялата страна, като е активна за всички юридически лица, чиито собственици желаят да се освободят от своите данъчни, осигурителни, банкови или други задължения.

Юридическо съдействие за :

  • ЕТ
  • ЕООД
  • ООД
  • АД
  • ЕАД

Чрез покупката на Вашата фирма със задължения Вие може да се освободите от :

  • вземания на контрагенти
  • вземания на кредитори
  • вземания на НАП, НОИ
  • вземания на банкови и не банкови институции

В случай, че Вашата фирма има активи, същите се прехвърлят предварително на Ваше доверено лице или директно на Вас.

Осигуряваме нов собственик, нов управител, ново седалище на фирмата и адрес за кореспонденция, както и пълна промяна на обстоятелствата с цел премахване на солидарната отговорност.

Нашите специалсти изготвят и подават всички документи свързани с процедурите по Вписване на промени на обстоятелствата  като – Промяна на Адрес-седалище, Промяна на Собственик или Управител, Промяна на Съдружници, Покупко-Продажба на Дружествени Дялове и всичко по Търговския Закон.

Освобождаване от задължения към НАП

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад  или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставцичи или партньори. Заповядайте при Нас. Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !!!
Всички Правни Действия, които ние предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, административни проблеми, глоби от държавни институции, задължения по ДДС, ЗКПО и други са в съответствие с действащата нормативна уредба.

Нашият Професионализъм и Коректност е гарантиран !!!

За повече информация и контакти се свържете с наш представител:

0894 9999 42 ; 0894 9999 72

авточасти Авточасти на ниски цени Ксенон Части за турбокомпресори Акумулатори

Етикети: